Õigusabi

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

Õigusabi reguleeritakse presidendi 30. mai 2002. aasta dekreediga nr 115 (õigusnormide konsolideeritud tekst ja kohtukulude maksmise eeskirjad), mille sätted on lisatud siin PDF (256 Kb) it.


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (justiitsministeerium)

Dipartimento Affari di Giustizia (justiitsküsimuste osakond)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (rahvusvaheliste asjade ja õigusalase koostöö peadirektoraat)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (büroo I – rahvusvaheline õigusalane koostöö)

Telefon: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7528

E-post: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italy

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Itaalias on ainupädev:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (justiitsministeerium)

Dipartimento Affari di Giustizia (justiitsküsimuste osakond)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (rahvusvaheliste asjade ja õigusalase koostöö peadirektoraat)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (büroo I – rahvusvaheline õigusalane koostöö)

Telefon: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7528

E-post: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italy

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Asjaomaste institutsioonidega saab ühendust võtta kolmel viisil:

1) e-post: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) tähtkirjaga järgmisel aadressil:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (justiitsministeerium)

Dipartimento Affari di Giustizia (justiitsküsimuste osakond)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (rahvusvaheliste asjade ja õigusalase koostöö peadirektoraat)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (büroo I – rahvusvaheline õigusalane koostöö)

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italy

3) faks: +39 06 6889 7528

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Itaalia, inglise ja prantsuse keel.

Viimati uuendatud: 26/08/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.