Õigusabi

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

Õigusabi reguleeritakse presidendi 30. mai 2002. aasta dekreediga nr 115 (õigusnormide konsolideeritud tekst ja kohtukulude maksmise eeskirjad), mille sätted on lisatud siin PDF (256 Kb) it.


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Itaalia

Õigusabi


*kohustuslikud andmed

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (justiitsministeerium)

Dipartimento Affari di Giustizia (justiitsküsimuste osakond)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (rahvusvaheliste asjade ja õigusalase koostöö peadirektoraat)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (büroo I – rahvusvaheline õigusalane koostöö)

Telefon: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7528

E-post: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italy

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Ainupädev ametiasutus Itaalias:

Justiitsministeerium

Justiitsküsimuste osakond

Rahvusvaheliste asjade ja õigusalase koostöö peadirektoraat

Büroo I – rahvusvaheline õigusalane koostöö

Telefon: 0039 06 6885 2633 – 0039 06 6885 2305 – 0039 06 6885 2180

E-post:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70, 00186 Rome

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Taotlusi võetakse vastu kahel viisil:

1) e-posti teel: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) tähtkirjaga järgmisel aadressil:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (justiitsministeerium)

Dipartimento Affari di Giustizia (justiitsküsimuste osakond)

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria (rahvusvaheliste asjade ja õigusalase koostöö peadirektoraat)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (büroo I – rahvusvaheline õigusalane koostöö)

Via Arenula 70, 00186 Rome

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Itaalia, inglise ja prantsuse keel.

Viimati uuendatud: 04/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.