Õigusabi

Läti

Sisu koostaja:
Läti

Siseriiklikud õigusaktid PDF (152 Kb) lv


PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Läti

Õigusabi


*kohustuslikud andmed

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Riigi õigusabi ameti aadress on järgmine: Pils laukums 4, Riga, LV-1050, e-post: jpa@jpa.gov.lv. Tasuta nõuandeliin: 80001801 (teave riigi õigusabi ameti teenuste ja vormide täitmise kohta).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Saavate ja edastavate asutuste ehk riigi õigusabi ameti territoriaalne pädevus hõlmab Läti Vabariiki.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Pädevale asutusele adresseeritud riigi õigusabi taotlused võib saata posti teel või tuua isiklikult riigi õigusabi ametisse.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotlused tuleb esitada läti keeles.

Viimati uuendatud: 27/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.