Õigusabi

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Madalmaad on rakendanud EÜ direktiivi olemasoleva tasuta õigusabi seadusega. Seda tehti 19. veebruari 2005. aasta määrusega (Stb. 2005, 90), mis jõustus 2. märtsil 2005. Alates sellest kuupäevast on seaduse uute artiklitega 23a - 23k tagatud tasuta õigusabi Euroopa piiriülestes juhtumites. Loomulikult oli see võimalik juba alates 30 novembrist 2004, mil direktiiv pidi olema üle võetud Madalmaade õigussüsteemi. (inglise PDF (28 Kb) en) (hollandi PDF (211 Kb) nl)


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Holland

Õigusabi


*kohustuslikud andmed

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Ainult Madalmaadega seotud juhtumite korral piirdub nõukogu territoriaalne pädevus Madalmaade lääneosaga. Kuid piiriüleste ("Euroopa") juhtumite puhul on Haagi nõukogul üleriigiline pädevus.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Taotlusi võib saata faksi või postiga. Haagi nõukogu võtab vastu ka e-postiga saadetud taotlusi (ehkki need on sageli puudulikud).

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Taotluste esitamise keeled on hollandi ja inglise keel. Samuti prantsuse või saksa keeles koostatud taotlusi.

Viimati uuendatud: 13/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.