Õigusabi

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

- Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (seadus nr 134/2010) artiklid 90 ja 91

- Valitsuse erakorraline määrus nr 51/2008 riigi õigusabi kohta, mis kiideti koos muudatustega heaks seadusega nr 193/2008, selle muudetud kujul

- Valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 (kohtudokumentide riigilõivu kohta) artiklid 42–44

- Seadus nr 51/1995 advokaatide kutseala korralduse ja sellel kutsealal tegutsemise kohta, selle muudetud kujul


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Rumeenia edastav asutus on

justiitsministeeriumi rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tel: + 40372041077, faks: + 40372041079, faks: + 40372041084, e-post: ddit@just.ro

Rumeenia saav asutus on

kas justiitsministeeriumi

rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond

tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tel: + 40372041077, faks: + 40372041079, faks: + +40372041084, e-post: ddit@just.ro

või asjaomase territoriaalse/materiaalse pädevusega Rumeenia kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Taotlused tuleb saata posti teel.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotlus ja tõendavad dokumendid tuleb tõlkida rumeenia keelde ning selles keeles esitada.

Viimati uuendatud: 12/04/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.