Õigusabi

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

Riiklik õigusakt: õigusabi seadus

Seadus nr 327/2005 PDF (328 Kb) sk õigusabi osutamise kohta. Selle seadusega, mis jõustus 1. jaanuaril 2006, võttis Slovaki Vabariik oma siseriiklikku õigusesse üle õigusabi direktiivi.


PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Slovakkia

Õigusabi


*kohustuslikud andmed

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Taotlus tuleb esitada või saata õigusabi keskuse sellele talitusele, kes teenindab taotluse esitaja alalise või ajutise elukoha piirkonda.

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Õigusabi keskus on pädev Slovaki Vabariigi territooriumil.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Sidevahendid:

  • taotluse võib esitada isiklikult mõnele keskuse talitusele;
  • taotluse võib saata postiettevõtja teenust kasutades keskuse mõne talituse aadressil.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Keel, mida võib kasutada taotluse täitmiseks: slovaki keel.

Viimati uuendatud: 22/06/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.