Õigusabi

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

Zakon o brezplačni pravni pomoči (tasuta õigusabi seadus)


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Sloveenia

Õigusabi


*kohustuslikud andmed

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Sloveenia saav ja edastav asutus on:

Ministrstvo za pravosodje (justiitsministeerium)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefon: (+386) 1 369 53 42

Faks: (+386) 1 369 57 83

E-posti aadress: gp.mp@gov.si

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Territoriaalne pädevus:

justiitsministeeriumil on pädevus Sloveenia Vabariigi territooriumil.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Vahendid, mille abil asutus taotlusi vastu võtab:

õigusabi taotlused tuleb saata postiga.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks: sloveeni keel.

Viimati uuendatud: 04/07/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.