Õigusabi

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

Nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/8/EÜ, millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad.

Käesolevaga edastatakse kõnealuse õigusakti artikli 14 lõike 4 ja artikli 21 lõike 1 kohane teave.

Õigusakt on üle võetud järgmiste siseriiklike õigusnormidega PDF (1693 Kb) sv:

vt vastavustabel 1. lisas ning seadusandlikud tekstid 2. ja 3. lisas. Õigusnormid jõustusid 1. novembril 2004.

Lisaks täidab Rootsi talle direktiivist tulenevaid kohustusi õigusabi seadusega (rättshjälpslagen, 1996:1619, 4. lisa) ja õigusabi määrusega (rättshjälpsförordningen, 1997:404, 5. lisa); kohtumenetluse seadustiku (rättegångsbalken, 6. lisa) 5. peatüki paragrahvidega 6 ja 8, 33. peatüki paragrahviga 9 ja 36. peatüki paragrahviga 24; halduskohtumenetlusseaduse (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, 7. lisa) paragrahvidega 26, 50 ja 52; haldusmenetluse seaduse (förvaltningslagen, 1986:223, 8. lisa) paragrahviga 8 ning kohtute seaduse (lagen om domstolsärenden, 1996:242, 9. lisa) paragrahviga 48.


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rootsi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

- Justiitsministeerium (Justitiedepartementet)

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Ei kohaldata.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Justiitsministeerium saab vastu võtta õigusabi taotluse, mis on saadetud posti teel, kulleriga või faksiga või konkreetsel juhul eraldi kokku lepitud viisil.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotluse võib esitada rootsi või inglise keeles (vt õigusabi määruse paragrahvid 11c–11d).

Viimati uuendatud: 30/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.