Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Oikeusapu

Englanti ja Wales

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

Oikeusapudirektiivin täytäntöönpano Yhdistyneessä kuningaskunnassa

15 artikla – Hakemusten käsittely

Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusapuviranomaisten tietojärjestelmien avulla varmistetaan, että hakijoille ilmoitetaan hakemuksen vastaanottamisesta ja hakemusta koskevan päätöksen tekemisestä.

Jos hakemus hylätään kokonaan tai osittain, hylkäävä viranomainen perustelee aina hylkäämispäätöksen.

Englannissa ja Walesissa useimpia oikeussavun muotoja koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta yksityissektorilla toimivien kokeneiden juristien muodostamalta riippumattomalta paneelilta. Myös Skotlannissa käytetään menettelyjä, joilla tutkitaan uudelleen siviiliasioissa annettavaa oikeusapua koskevien hakemusten hylkäämispäätöksiä. Tuomioistuimilta voidaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa hakea muutosta kaikkiin oikeusavun hylkäämistä koskeviin päätöksiin.

16 artikla – Vakiolomake

Englannissa ja Walesissa voidaan hakea ennen oikeudenkäyntiä tarvittavaa oikeudellista neuvontaa tämän direktiivin mukaan laaditulla vakiolomakkeella. Oikeusavun hakijalta voidaan, kuten muiltakin hakijoilta, vaatia lisätietoja tai lisälomake, jotta häntä voidaan edustaa tuomioistuimessa. Alustavaa neuvontaa antava asianajaja (solicitor) avustaa asiakasta mahdollisesti vaadittavien lisätietojen tai uuden hakemuslomakkeen antamisessa.

Skotlannissa on voitu marraskuusta 2004 lähtien hakea vakiolomakkeella siviiliasioissa annettavaa oikeusapua, jossa on kyse asiakkaan edustamisesta oikeudenkäynnissä. Vielä ei kuitenkaan ole voitu ottaa käyttöön toimenpiteitä, joiden perusteella voitaisiin hyväksyä vakiolomakkeiden käyttö direktiivin mukaisissa ennen oikeudenkäyntiä annettavaa neuvontaa ja apua koskevissa hakemuksissa. Käytössä olevan neuvonta- ja avustamisjärjestelmän avulla voidaan kuitenkin tarjota ennen oikeudenkäyntiä annettavaa neuvontaa toisessa valtiossa oleville hakijoille kansallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Yhdistynyt kuningaskunta hyväksyy tämän direktiivin mukaisen vakiolomakkeen ohella rajat ylittävissä tapauksissa myös oikeusapuhakemuksia, jotka on tehty hakijan kotimaan hakemuslomakkeella.

Loppusäännökset

Direktiivin 18 artiklan mukaisen tiedottamisvaatimuksen täyttämiseen tarvittavat täydelliset tiedot ja ohjeet oikeusavusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat seuraavilla verkkosivustoilla:

Legal Services Commission for England and Wales: http://www.legalservices.gov.uk/

Legal Aid Board for Scotland: http://www.slab.org.uk/

Northern Ireland Legal Services Commission http://www.nilsc.org.uk/

Huomautus, joka koskee oikeusapudirektiivin saattamista osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä  PDF (104 Kb) en


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hyväksymme postitse (mukaan lukien asiakirjojen vaihto) tai sähköpostilla edellä annettuun osoitteeseen lähetetyt hakemukset. Hyväksymme myös asianajajien pyyntöjä, jotka koskevat kiireellisiin toimiin ryhtymistä asiakkaiden puolesta ennen siviilioikeudellista apua koskevan varsinaisen hakemuksen esittämistä ja käsittelemistä.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Hakemukset hyväksytään englanninkielisinä.  Keskitetty asiakaspalveluryhmä (Central Customer Services Team) voi järjestää hakemusten tai asiakirjojen kääntämisen, jos vastaanottava viranomainen sitä vaatii.

Päivitetty viimeksi: 15/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.