Oikeusapu

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Neuvoston direktiivi 2003/8/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset.

Tämä on mainitun säädöksen 14 artiklan 4 kohdan ja 21 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus.

Direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä seuraavilla kansallisilla säännöksillä PDF (1693 Kb) sv:

Ks. liitteen 1 vertailutaulukko 1 sekä liitteiden 2 ja 3 säädöstekstit. Säännökset tulivat voimaan 1. marraskuuta 2004.

Lisäksi Ruotsi täyttää direktiivin mukaiset velvoitteensa seuraavilla säännöksillä: oikeusapulaki (liite 4, rättshjälpslag 1996:1619) ja oikeusapuasetus (liite 5, rättshjälpsförordning 1997:404) sekä oikeudenkäymiskaaren (liite 6, rättegångsbalk) 5 luvun 6 ja 8 §, 33 luvun 9 § ja 36 luvun 24 §, hallintolainkäyttölain (liite 7, förvaltningsprocesslag 1971:291) 26, 50 ja 52 §, hallintolain (liite 8, förvaltningslag 1986:223) 8 § ja tuomioistuinasioista annetun lain (liite 9, lag om domstolsärenden 1996:242) 48 §.


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ruotsi

Oikeusapu


*pakollinen kenttä

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Tämän sivun alkukielistä versiota ruotsi on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

- Oikeusministeriö

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

-

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Oikeusministeriö voi ottaa vastaan oikeusapuhakemuksen, joka on lähetetty postitse, lähetin välityksellä tai faksilla tai erikseen sovittavalla tavalla.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Hakemus voidaan tehdä joko ruotsiksi tai englanniksi (ks. oikeusapuasetuksen 11 c-d §).

Päivitetty viimeksi: 30/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.