Oikeusapu

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot direktiivistä 2003/8/EY ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet

Yleisiä tietoja

Neuvoston direktiivin 2003/8/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset tavoitteena on edistää maksuttoman oikeusavun soveltamista rajat ylittävissä riita-asioissa niihin henkilöihin, joilla ei ole riittäviä varoja, jos apu on tarpeen, jotta heillä olisi todellinen mahdollisuus oikeussuojaan.

Direktiiviä sovelletaan Euroopan unionin kaikkien jäsenvaltioiden välillä Tanskaa lukuun ottamatta. Tanskan ja joidenkin jäsenvaltioiden välillä on voimassa vuonna 1977 annettu maksutonta oikeudenkäyntiä tarkoittavien hakemusten toimittamista koskeva eurooppalainen sopimus.

Lähettävillä viranomaisilla on toimivalta lähettää hakemuksia. Vastaanottavilla viranomaisilla on toimivalta vastaanottaa hakemuksia.

Direktiiviin sisältyy kaksi vakiolomaketta, joista toinen koskee oikeusapuhakemuksia ja toinen oikeusapuhakemusten toimittamista.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa direktiivin soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Hyödyllisiä linkkejä

Komission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 2004, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY mukaisen vakiolomakkeen laatimisesta oikeusapuhakemuksia marten

Komission Päätös, tehty 26 päivänä elokuuta 2005, oikeusapuhakemusten siirtoon tarvittavan lomakkeen laatimisesta neuvoston direktiivin 2003/8/EY mukaisesti

ARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Oikeusapu


*pakollinen kenttä
Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.