Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Pravna pomoć

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Nacionalni su propisi o pravnoj pomoći Zakon 91-647 i Odluka 91-1266.


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle (Ministarstvo pravosuđa, Služba za pristup pravosuđu i potporu žrtvama, Ured za pravnu pomoć)

Službena adresa: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Francuska

Telefon: +33 1 70 22 74 12

Adresa e-pošte: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Geografske zone pod nadležnošću ministarstva su kontinentalna Francuska, prekomorski departmani (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Gvajana i Réunion) te Sveti Petar i Mikelon.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Pismena se šalju na sljedeću adresu:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13 Place Vendôme;

75042 Paris CEDEX 01;

Francuska

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjevi se ispunjavaju isključivo na francuskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 17/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.