Pravna pomoć

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Za izlazne zahtjeve nadležan je okružni sud (Amtsgericht) u okrugu u kojem podnositelj ima domicil (Wohnsitz) ili uobičajeno boravište (gewöhnlicher Aufenthalt). Vlade saveznih pokrajina mogu izdati naloge (Rechtsverordnungen) kojima se jednom okružnom sudu nalaže da obavlja dužnosti zamoljenog suda u područjima nekoliko okružnih sudova. U Sjevernoj Rajni-Vestfaliji okružni sudovi koji imaju sjedište u istom mjestu kao i regionalni sudovi (Landgericht) nadležni su za primanje i slanje zahtjeva fizičkih osoba za prekograničnu pomoć pri podmirivanju sudskih troškova (Prozesskostenhilfe) te za slanje zahtjeva za prekograničnu pomoć u obliku pravnog savjetovanja (Beratungshilfe).

U skladu s člankom 21 stavkom 1. prvom rečenicom Zakona o zahtjevima za uzdržavanje iz stranih država (Auslandsunterhaltgesetz – AUG) tijelo za slanje prekograničnih zahtjeva za pomoć pri podmirivanju sudskih troškova u vezi sa zahtjevima za uzdržavanje jest okružni sud gdje se nalazi sjedište višeg regionalnog suda (Oberlandesgericht) na području čije nadležnosti podnositelj ima uobičajeno boravište.

Kao adresa navodi se poštanski broj i mjesto (Großkundenadresse), ako su dostupni, ili poštanski pretinac (Postfachadresse). Redovna pošta dostavlja se na poštanski broj i mjesto, a u nedostatku toga u poštanski pretinac. Za hitne pošiljke i pakete (uključujući male pakete) navodi se puna adresa.

Ulazne zahtjeve za pomoć pri podmirivanju sudskih troškova razmatra sud koji vodi predmet ili izvršava odluke.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Dostupna su sljedeća komunikacijska sredstva:

za primanje i slanje: pošta, uključujući privatne kurirske službe, i telefaks;

za neformalnu komunikaciju: telefon i e-pošta (ako je navedena).

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Njemački.

Posljednji put ažurirano: 30/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.