Pravna pomoć

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

Nacionalno zakonodavstvo PDF (64 Kb) pl


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Poljska

Pravna pomoć


*obvezan unos

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Tijela za slanje su regionalni sudovi (sądy okręgowe).

Tijela za primanje:

Ministarstvo pravosuđa
Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./faks: +48 22 23-90-870; +48 22 628 09 49

E-pošta: dwmpc@ms.gov.pl

Tijela za primanje su i okružni (sądy rejonowe) te regionalni sudovi.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Mjesna nadležnost tijela za slanje:

zahtjev za pružanje pravne pomoći koji se prenosi u drugu državu članicu mora se podnijeti regionalnom sudu nadležnom prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnositelja zahtjeva.

Mjesna nadležnost tijela za primanje:

u skladu s člankom 8. stavkom 1. Zakona od 17. prosinca 2004. o pravu na pravnu pomoć u građanskim postupcima u državama članicama Europske unije (Službeni list iz 2005. br.10, točka 67), zahtjev za pružanje pravne pomoći može se podnijeti izravno sudu koji je nadležan za razmatranje zahtjeva (odnosno, sudu pred kojim se vodi ili će se voditi postupak o meritumu predmeta) ili, ako je riječ o zahtjevu za pružanje pravne pomoći u postupku izvršenja, okružnom sudu nadležnom prema mjestu izvršenja.

Za sve je zahtjeve za pružanje pravne pomoći koje poljskim sudovima podnesu podnositelji zahtjeva s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u ostalim državama članicama EU-a mjesno nadležno tijelo za primanje Ministarstvo pravosuđa.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Načini zaprimanja zahtjeva

Zahtjevi se mogu podnijeti izravno tijelu za slanje ili poslati poštom.

Zahtjevi se mogu podnijeti izravno tijelu za primanje ili poslati poštom.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Jezici na kojima se može popuniti zahtjev

Tijela za slanje: zahtjev mora biti sastavljen na poljskom i na onom službenom jeziku institucija Zajednice koji prihvaća država članica EU-a kojoj će se zahtjev prenijeti.

Tijela za primanje: zahtjev mora biti sastavljen na poljskom ili engleskom jeziku.

Službeni jezici institucija Zajednice, osim poljskog, koje prihvaćaju poljska tijela za primanje: engleski.

Posljednji put ažurirano: 13/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.