Pravna pomoć

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

– članci 90. i 91. Zakona br. 134/2010 o Zakonu o parničnom postupku

– Hitna uredba vlade br. 51/2008 o javnoj pravnoj pomoći, odobrena izmjenama Zakona br. 193/2008, kako je izmijenjen

– članci 42. – 44. Hitne uredbe vlade br. 80/2013 o naknadama za sudske biljege

– Zakon br. 51/1995 o ustrojstvu pravne struke i obavljanju pravnih zanimanja, kako je izmijenjen


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Rumunjska

Pravna pomoć


*obvezan unos

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

U Rumunjskoj je tijelo za slanje

Ministarstvo pravosuđa, Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Služba za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 40372041077, Faks: + 40372041079, Faks: + 40372041084 E-pošta: ddit@just.ro

U Rumunjskoj tijelo koje zaprima zahtjev može biti

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Služba za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 40372041077, Faks: + 40372041079, Faks: + +40372041084 E-pošta: ddit@just.ro

ili rumunjski sud koji ima teritorijalnu ili materijalnu nadležnost

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

U pogledu tijela koja zaprimaju zahtjev na temelju članka 11. Hitne vladine uredbe br. 51/2008 o javnoj pravnoj pomoći u građanskim postupcima, odobrene s izmjenama Zakonom br. 193/2008, kako izmijenjen, zahtjev za javnu pravnu pomoć podnosi se sudu koji je nadležan za odlučivanje o predmetu za koji se traži pomoć; u slučaju da je javna pomoć zatražena u vez s izvršenjem presude, nadležan je sud izvršenja.

Ako nije moguće odrediti nadležni sud, nadležan je regionalni sud u mjestu boravišta ili prebivališta podnositelja.

Na temelju članka 43. Hitne vladine uredbe br. 51/2008 o javnoj pravnoj pomoći u građanskim postupcima, odobrene s izmjenama Zakonom br. 193/2008, kako izmijenjen, ako u trenutku podnošenja zahtjeva za javnu pravnu pomoć nije moguće odrediti nadležni sud, o zahtjevu odlučuje Sud u Bukureštu.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Zahtjevi se šalju poštom.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjevi i prateća dokumentacija moraju biti prevedeni na rumunjski jezik.

Posljednji put ažurirano: 14/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.