Õigusabi

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

Zakon o brezplačni pravni pomoči (tasuta õigusabi seadus)


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Pravna pomoć


*obvezan unos

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Sloveenia saav ja edastav asutus on:

Ministrstvo za pravosodje (justiitsministeerium)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefon: (+386) 1 369 53 42

Faks: (+386) 1 369 57 83

E-posti aadress: gp.mp@gov.si

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Territoriaalne pädevus:

justiitsministeeriumil on pädevus Sloveenia Vabariigi territooriumil.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Vahendid, mille abil asutus taotlusi vastu võtab:

õigusabi taotlused tuleb saata postiga.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks: sloveeni keel.

Viimati uuendatud: 04/07/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.