Právna pomoc

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

Zákon o bezplatnej právnej pomoci


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Pravna pomoć


*obvezan unos

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Orgánom, ktorý prijíma a postupuje žiadosti za Slovinskú republiku, je:

Ministrstvo za pravosodje (ministerstvo spravodlivosti)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefón: +386 1 369 53 42

Fax: +386 1 369 57 83

E-mail: gp.mp@gov.si

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Územie, na ktorom vykonáva právomoc:

ministerstvo spravodlivosti má právomoc na území Slovinskej republiky.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Prostriedky, ktorými prijíma žiadosti:

žiadosti o právnu pomoc musia byť doručené poštou.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti: slovinčina.

Posledná aktualizácia: 04/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.