Pravna pomoć

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Direktiva Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima.

To čini dostavu informacija u skladu s člankom 14. stavkom 4. i člankom 21. stavkom 1. navedenog akta.

Akt je prenesen sljedećim nacionalnim odredbama PDF (1693 Kb) sv:

Vidjeti korelacijsku tablicu u Prilogu 1. i zakonodavni tekst u prilozima 2. i 3. Navedene odredbe stupile su na snagu 1. studenoga 2004.

Osim toga, Švedska ispunjava svoje obveze u skladu s Direktivom putem odredbi Zakona o pravnoj pomoći (rättshjälpslagen, 1996:1619, Prilog 4.) i Uredbe o pravnoj pomoći (rättshjälpsförordningen, 1997:404, Prilog 5.); Poglavlje 5. odjeljci 6. i 8., poglavlje 33. odjeljak 9. i poglavlje 36. odjeljak 24. Zakona o parničnom postupku (rättegångsbalken, Prilog 6.); odjeljci 26., 50. i 52. Zakona o upravnom sudskom postupku (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, Prilog 7.); odjeljak 8. Zakona o upravnom postupku (förvaltningslagen, 1986:223, Prilog 8.); te odjeljak 48. Zakona o sudskim poslovima (lagen om domstolsärenden, 1996:242, Prilog 9.).


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Izvorna jezična inačica ove stranice švedski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

– Ministarstvo pravosuđa (Justitiedepartementet)

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Nije primjenjivo.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Ministarstvo pravosuđa može prihvatiti zahtjev za pravnu pomoć podnesen poštom, dostavom ili faksom ili, prema dogovoru, drugim putem.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjev se podnosi na švedskom ili engleskom jeziku (vidjeti odjeljke 11.c – d Uredbe o pravnoj pomoći).

Posljednji put ažurirano: 30/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.