Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Teisinė pagalba

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Teisinės pagalbos direktyva, Jungtinės Karalystės įgyvendinimas

15 Straipsnis. Prašymų tvarkymas

Jungtinės Karalystės teisinės pagalbos institucijų kompiuterinės sistemos užtikrina, kad prašytojai būtų informuojami apie tai, kada prašymai yra gauti ir kada jų atžvilgiu yra priimamas bet koks sprendimas.

Atitinkama institucija visada nurodo priežastis, dėl kurių visiškai ar iš dalies atmetami prašymai.

Anglijoje ir Velse nepriklausomai patyrusių teisininkų, užsiimančių privačia praktika, kolegijai galima pateikti skundą dėl daugumos teisinės pagalbos rūšių. Škotijoje taip pat įtvirtinta tvarka peržiūrėti priežastis, dėl kurių buvo atmestas teisinės pagalbos prašymas civilinėje byloje. Jungtinėje Karalystėje visais atvejais, kai atmetamas teisinės pagalbos prašymas, galima pateikti apeliaciją teismui.

16 Straipsnis. Standartinė forma

Naudodamiesi šioje direktyvoje nustatyta standartine forma prašytojai Anglijoje ir Velse turės teisę gauti bet kokią reikiamą ikiteisminę konsultaciją. Kaip ir bet kurio prašymo atveju gali būti reikalaujama pateikti papildomą informaciją ar užpildyti papildomą formą siekiant atstovauti teisme. Advokatas, suteikiantis pirminę pagalbą, padės klientui parengti bet kokią reikalingą informaciją ar prašymo formą.

Nuo 2004 m. lapkričio mėn. Škotija priims standartinę prašymo formą dėl teisinės pagalbos, susijusios su atstovavimu civilinėse bylose, tačiau dar nėra pasirengusi imtis priemonių, kurios sudarytų sąlygas priimti prašymus gauti ikiteismines konsultacijas ir pagalbą pagal šią direktyvą. Tačiau šiuo metu esanti konsultacijų ir pagalbos teikimo sistema sudaro galimybę teikti prašymus tarptautiniuose ginčuose, nepaisant prašymą teikiančio asmens pilietybės ar gyvenamosios vietos.

Jungtinė Karalystė, be abejo, priims ne tik standartinės formos, nustatytos pagal šią direktyvą, prašymus, bet taip pat ir teisinės pagalbos prašymus tarptautiniuose ginčuose, pateikiamus naudojant kitos valstybės prašymo formą.

Baigiamosios nuostatos

Remiantis 18 straipsniu, išsami informacija ir patarimai dėl teisinės pagalbos Jungtinėje Karalystėje pateikiama šiame tinklalapyje:

Legal Services Commission for England and Wales (Anglijos ir Velso teisinių paslaugų komisija): http://www.legalservices.gov.uk/

Legal Aid Board for Scotland (Škotijos teisinės pagalbos taryba): http://www.slab.org.uk/

Northern Ireland Legal Services Commission (Šiaurės Airijos teisinių paslaugų komisija): http://www.nilsc.org.uk/

Pranešimas dėl Teisinės pagalbos direktyvos įgyvendinimo Jungtinėje Karalystėje  PDF (104 Kb) en


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Jungtinė Karalystė

Anglija ir Velsas

Teisinė pagalba


*būtina nurodyti

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Prašymus priimame paštu (paštu taip pat keičiamasi dokumentais) arba e. paštu pirmiau nurodytu adresu. Taip pat priimame solisitorių (solicitors) prašymus klientų vardu imtis skubių veiksmų prieš pateikiant ir priimant sprendimą dėl faktinio civilinės teisinės pagalbos prašymo.

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Prašymai priimami anglų kalba.  Centrinė klientų aptarnavimo grupė gali pasirūpinti prašymų arba dokumentų vertimu, jei to reikalauja gaunančioji institucija.

Paskutinis naujinimas: 15/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.