Teisinė pagalba

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Perduodančiosios institucijos yra apygardos teismai (lenk. sądy okręgowe).

Gaunančiosios institucijos:

Teisingumo ministerija
Tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių departamentas

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Tel. / faksas: +48 22 23 90 870 +48 22 628 09 49

E. paštas dwmpc@ms.gov.pl

Gaunančiosios institucijos yra ir apylinkės (sądy rejonowe) bei apygardos teismai.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Teritorinė perduodančiųjų institucijų jurisdikcija

Teisinės pagalbos prašymai, kurie turi būti perduodami kitai valstybei narei, turi būti pateikiami apygardos, kurioje yra pagalbos prašytojo nuolatinė gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta, teismui.

Teritorinė gaunančiųjų institucijų jurisdikcija

Pagal 2004 m. gruodžio 17 d. Įstatymo dėl teisės gauti teisinę pagalbą civilinėse bylose Europos Sąjungos valstybėse narėse 8 straipsnio 1 dalį (2005 m. Įstatymų leidinys Nr. 10, 67 punktas) teisinės pagalbos prašymus galima tiesiogiai pateikti teismui, kompetentingam nagrinėti bylą (tai yra teismas, nagrinėjantis arba pradėsiantis nagrinėti bylą dėl pripažinimo), arba, jeigu prašymas pateiktas dėl teisinės pagalbos vykdymo byloje, – apylinkės teismui, kuris turi jurisdikciją pagal vykdymo vietą.

Visų teisinės pagalbos prašymų, kuriuos Lenkijos teismui teikia pagalbos prašytojai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje, gaunančioji institucija pagal teritorinę jurisdikciją yra Teisingumo ministerija.

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Pagalbos prašymų gavimo būdai.

Prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai perduodančiajai institucijai arba paštu.

Prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai gaunančiajai institucijai arba paštu.

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Kalbos, kuriomis gali būti pildomi prašymai

Perduodančiosios institucijos: prašymas turi būti parengtas lenkų kalba ir viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų, priimtinų ES valstybei narei, kuriai turi būti perduodamas prašymas.

Gaunančiosios institucijos: prašymas turi būti parengtas lenkų arba anglų kalba.

Oficialios Europos Sąjungos kalbos (išskyrus lenkų), priimtinos Lenkijos gaunančiosioms institucijoms: anglų k.

Paskutinis naujinimas: 13/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.