Teisinė pagalba

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

– Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso 90 ir 91 straipsniai;

– Vyriausybės neeilinis nutarimas Nr. 51/2008 dėl valstybės teisinės pagalbos, patvirtintas su pakeitimais Įstatymu Nr. 193/2008, su pakeitimais;

– Vyriausybės neeilinio nutarimo Nr. 80/2013 dėl žyminių mokesčių 42–44 straipsniai;

– Įstatymas Nr. 51/1995 dėl teisininko profesijos organizavimo ir vertimosi ja, su pakeitimais.


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Teisinė pagalba


*būtina nurodyti

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Perduodančioji Rumunijos institucija yra

Teisingumo ministerija, Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară).

Tarptautinių teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose tarnyba ((Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială),

Adresas: Apolodor 17, 5 sektorius, Bukareštas 050741.

Tel. + 40372041077, faks.: + 40372041079, + 40372041084, e. paštas ddit@just.ro

Rumunijos gaunančioji institucija gali būti

Teisingumo ministerija arba

Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas,

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose tarnyba,

Adresas: Apolodor 17, 5 sektorius, Bukareštas 050741

Tel. + 40372041077, faks.: + 40372041079, +40372041084, e. paštas ddit@just.ro

arba atitinkamą teritorinę ar dalykinę jurisdikciją turintis Rumunijos teismas.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Kalbant apie gaunančiąsias institucijas, Vyriausybės neeiliniame nutarime Nr. 51/2008 dėl valstybės teisinės pagalbos, patvirtintame Įstatymu Nr. 193/2008, su pakeitimais, nustatyta, kad valstybinės teisinės pagalbos prašymas pateikiamas teismui, kuris kompetentingas priimti sprendimą atitinkamoje byloje; jei valstybinės teisinės pagalbos prašymas teikiamas dėl teismo sprendimo vykdymo, kompetentingas teismas yra tas, kuris sprendžia vykdymo klausimus.

Jei kompetentingo teismo nustatyti neįmanoma, juo laikomas apylinkės teismas, kurio jurisdikcijoje yra pareiškėjo nuolatinė ar įprastinė gyvenamoji vieta.

Vyriausybės neeiliniame nutarime Nr. 51/2008 dėl valstybės teisinės pagalbos, patvirtintame Įstatymu Nr. 193/2008, su pakeitimais, 43 straipsnyje nustatyta, kad, jei pateikiant valstybinės teisinės pagalbos prašymą nėra įmanoma nustatyti kompetentingo teismo, dėl prašymo sprendžia Bukarešto apylinkės teismas (Tribunalul București).

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Prašymai turi būti siunčiami paštu.

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Prašymas ir patvirtinamieji dokumentai turi būti išversti į rumunų kalbą ir pateikti šia kalba.

Paskutinis naujinimas: 14/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.