Teisinė pagalba

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

Nacionalinės teisės norma: Teisinės pagalbos įstatymas

Įstatymas Nr. 327/2005 dėl teisinės pagalbos teikimo materialiai skurstantiems asmenims, kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas Nr. 586/2003 dėl teisininko profesijos, kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas Nr. 455/1991 dėl verslo veiklos (toliau – Verslo įstatymas) su pakeitimais, padarytais 2006 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Įstatymu Nr. 8/2005.


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Teisinė pagalba


*būtina nurodyti

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Kompetentinga prašymus priimanti ir perduodanti institucija yra Teisinės pagalbos centras. Prašymai turi būti įteikiami arba siunčiami Teisinės pagalbos centro biurui, paslaugas teikiančiam toje vietoje, kur pareiškėjas įprastai arba laikinai gyvena.

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Teisinės pagalbos centras yra kompetentinga institucija visoje Slovakijoje.

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Prašymai, kurie turi būti pateikti naudojant nustatytą formą, gali būti teikiami popierine forma, elektroniniu būdu su pažangiuoju elektroniniu parašu arba per Centrinį viešojo administravimo portalą.

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Prašymai gali būti teikiami šiomis kalbomis: slovakų.

Paskutinis naujinimas: 04/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.