Juridiskā palīdzība

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

Valsts tiesību akti PDF (192 Kb) de


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Austrija

Juridiskā palīdzība


*jāaizpilda obligāti

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Kompetentā iestāde juridiskās palīdzības pieprasījumu pārsūtīšanai citai dalībvalstij ir Austrijas rajona tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas pieprasītāja dzīvesvieta. Ja pieprasītājam ir likumīgais pārstāvis, kompetenta ir arī rajona tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas pieprasītāja likumīgā pārstāvja dzīvesvieta.

Iestāde, kas pieņem juridiskās palīdzības pieprasījumus no citas dalībvalsts, ir Austrijas tiesa, kurā pirmajā instancē notiek vai ir notikusi tiesvedība, uz kuru attiecas pieprasījums. Ja tiesvedība Austrijā vēl nav sākta, saņēmēja iestāde ir rajona tiesa, kuras jurisdikcijā ir atbildētāja domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta, vai Vīnes Centra rajona tiesa (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Saziņas līdzekļi ar šīm iestādēm iesniegumu nosūtīšanai:

Pasts un fakss.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Valodas, kurās var nosūtīt iesniegumu:

Vācu un angļu.

Lapa atjaunināta: 06/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.