Juridiskā palīdzība

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Bulgārija

Juridiskā palīdzība


*jāaizpilda obligāti

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Saņēmēja un pārsūtītāja iestāde ir:

Tieslietu ministrija

Starptautiskās juridiskās sadarbības un Eiropas lietu departaments

Nodaļa sadarbībai civillietās

Administratīvā adrese: Ul. Slavyanska No 1

Pasta indekss : 1040

Pilsēta/pašvaldība: Sofija

Tālrunis: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

E-pasta adrese: civil@justice.government.bg

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Saņēmējām un nosūtītājām iestādēm ir jurisdikcija visā Bulgārijas teritorijā.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Juridiskās palīdzības pieprasījumus nosūta Tieslietu ministrijai pa pastu vai iesniedz tieši ministrijas kancelejā.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieprasījumiem un pavaddokumentiem jābūt sagatavotiem vai tulkotiem bulgāru valodā.

Lapa atjaunināta: 26/09/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.