Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Juridiskā palīdzība

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Apvienotās Karalistes atbilstība Juridiskās palīdzības direktīvai

15. pants — Pieprasījumu izskatīšana

Apvienotās Karalistes iestāžu, kas sniedz juridisko palīdzību, datorsistēmas nodrošina iespēju informēt pieprasījumu iesniedzējus par pieprasījuma saņemšanu un par lēmumiem attiecībā uz šiem pieprasījumiem.

Pilnīga vai daļēja pieprasījumu noraidījuma gadījumā attiecīgās iestādes vienmēr min noraidījuma iemeslus.

Anglijā un Velsā vairums juridiskās palīdzības veidu paredz tiesības uz pārsūdzību neatkarīgai juristu grupai, kurā darbojas pieredzējuši juristi no privātpraksēm. Skotijā arī pastāv civiltiesiskās juridiskās palīdzības pieprasījumu izskatīšanas un atteikuma procedūras. Apvienotajā Karalistē visus juridiskās palīdzības atteikumus tiesas var apstrīdēt, veicot pārskatīšanu tiesā.

16. pants — Standarta veidlapas

Anglijā un Velsā saskaņā ar minēto direktīvu izveidotā standarta veidlapa dos iesniedzējam tiesības saņemt jebkuru pirmstiesas konsultāciju. Jebkuram iesniedzējam var pieprasīt sīkāku informāciju vai papildu veidlapu, kas vajadzīga pārstāvībai tiesā. Jurists, sniedzot sākotnējo konsultāciju palīdzēs klientam sagatavot turpmāku informāciju vai pieprasījuma veidlapu, ja tāda būs nepieciešama.

Skotija pieņems standarta veidlapu civiltiesiskās juridiskās palīdzības pieprasījumiem no 2004. gada novembra, taču tā vēl nav gatava ieviest pasākumus, kas ļautu pieņemt pieprasījumus pirmstiesas konsultācijām vai palīdzībai saskaņā ar direktīvu. Tomēr esošā konsultāciju un atbalsta shēma ļauj sniegt pirmstiesas konsultāciju ārvalstniekiem pārrobežu strīdos, neskatoties uz pieprasītāja pilsonību vai dzīves vietu.

Līdzās atbilstīgi minētajai direktīvai izveidotajai standarta veidlapai Apvienotā Karaliste pārrobežu lietās, protams, pieņems arī juridiskās palīdzības pieprasījumus no personām, kuras izmanto savas valsts pieprasījuma veidlapas.

Nobeiguma noteikumi

Attiecībā uz 18. pantu visu informāciju un norādījumus par juridisko palīdzību Apvienotajā Karalistē var atrast šādās tīmekļa vietnēs:

Anglijas un Velsas Juridisko pakalpojumu komisija: http://www.legalservices.gov.uk/

Skotijas Juridiskās palīdzības padome: http://www.slab.org.uk/

Ziemeļīrijas Juridisko pakalpojumu komisija: http://www.nilsc.org.uk/

Paziņojums par Juridiskās palīdzības direktīvas transponēšanu Apvienotajā Karalistē  PDF (104 Kb) en


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Mēs pieņemam pieprasījumus, kas nosūtīti pa pastu (ieskaitot dokumentu apmaiņu) vai pa e-pastu uz iepriekš norādīto adresi. Mēs arī pieņemam pieprasījumus, kurus nosūta juriskonsults, uzņemoties klienta vārdā veikt neatliekamus pasākumus, pirms pieprasījumu iesniegšanas un attiecīgās civiltiesiskās juridiskās palīdzības noteikšanas.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieprasījumus pieņems angļu valodā.  Centrālā klientu apkalpošanas nodaļa var nodrošināt pieprasījumu vai dokumentu tulkojumus, ja saņēmēja iestāde to prasa.

Lapa atjaunināta: 15/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.