Juridiskā palīdzība

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Padomes Direktīva 2003/8/EK ir transponēta Igaunijas tiesību aktos ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu, kas stājās spēkā 2005. gada 1. martā.


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Igaunija

Juridiskā palīdzība


*jāaizpilda obligāti

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Nosacījumi, lai pieteiktos valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai, ir noteikti Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 10. nodaļā.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieteikumi ir jāiesniedz kompetentajai apriņķa tiesai rakstveidā. Pieteikuma veidlapa ir pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē un ikvienā tiesā un juridiskajā firmā.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieteikumi ir jāiesniedz igauņu valodā. Pieteikumus var iesniegt arī angļu valodā, ja juridiskās palīdzības pieteikumu iesniedz fiziska persona, kas dzīvo kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis vai juridiska persona. Pieteikumi, kas iesniegti tiesā jebkurā citā valodā, tiks atgriezti iesniedzējam.

Lapa atjaunināta: 29/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.