Juridiskā palīdzība

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

Valsts tiesību akti PDF (79 Kb) de


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Vācija

Juridiskā palīdzība


*jāaizpilda obligāti

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Jurisdikcija attiecībā uz izejošiem pieprasījumiem ir tā rajona vietējai tiesai (Amtsgericht), kurā atrodas pieteikuma iesniedzēja domicils (Wohnsitz) vai pastāvīgā dzīvesvieta (gewöhnlicher Aufenthalt). Zemju valdības var izdot rīkojumus (Rechtsverordnungen), ar kuriem atsevišķai vietējai tiesai uztic pieprasījuma saņēmējas tiesas funkciju attiecībā uz vairāku vietējo tiesu rajoniem. Ziemeļreinā–Vestfālenē vietējās tiesas, kas atrodas tajā pašā vietā, kur atrodas apgabaltiesa (Landgericht), ir kompetentas saņemt un nosūtīt fizisku personu iesniegtus pārrobežu palīdzības pieteikumus saistībā ar tiesas izmaksām (Prozesskostenhilfe) un nosūtīt pārrobežu palīdzības pieteikumus saistībā ar juridiskām konsultācijām (Beratungshilfe).

Saskaņā ar Likuma par uzturlīdzekļu atgūšanu attiecībās ar ārvalstīm (AuslandsunterhaltgesetzAUG) 21. panta 1. punkta pirmo teikumu nosūtītāja iestāde attiecībā uz pārrobežu palīdzības pieprasījumiem saistībā ar tiesas izmaksām prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu ir tā rajona vietējā tiesa, kurā atrodas augstākā apgabaltiesa (Oberlandesgericht), kuras jurisdikcijā atrodas pieteikuma iesniedzēja pastāvīgā dzīvesvieta.

Norādītajai adresei jābūt īpašajai lielo klientu pasta adresei (Großkundenadresse, kas sastāv no pasta indeksa un konkrētās vietas adreses), ja tā ir pieejama, bet, ja tādas nav — vai papildus — pasta kastītes adresei (Postfachadresse). Vēstuļu pasta sūtījumiem jāizmanto īpašā lielo klientu pasta adrese vai, ja tādas nav, pasta kastītes adrese. Eksprespasta sūtījumiem un pakām (tostarp sīkpakām) jāizmanto tikai pilna ielas adrese.

Ienākošos palīdzības pieteikumus saistībā ar tiesas izmaksām izskata tiesa, kas izspriež lietu vai izpilda lēmumus.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Ir pieejami šādi saziņas līdzekļi:

saņemšanai un nosūtīšanai: pasts, tostarp privātie kurjerpasta pakalpojumi, fakss;

neformālai saziņai: tālrunis un e-pasts (ja ir norādīts).

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Vācu valoda.

Lapa atjaunināta: 30/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.