Juridiskā palīdzība

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

Valstu tiesībās PDF (2031 Kb) fr


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Luksemburga

Juridiskā palīdzība


*jāaizpilda obligāti

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Ministère de la Justice

Administratīvā adrese: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Nepiemēro

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Juridiskās palīdzības pieprasījumus saņem pa pastu uz Tieslietu ministrijas pasta adresi: L-2934 Luxembourg. Neatliekamā gadījumā paātrinātas izskatīšanas vajadzībām juridiskās palīdzības pieprasījumu var sūtīt pa faksu uz šādiem numuriem:

  • (352) 22 52 96 vai
  • (352) 26 68 48 61

Ja pieprasījums nosūtīts pa faksu, visīsākajā laikā obligāti ir jānosūta juridiskās palīdzības pieprasījuma oriģināls pa pastu.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Juridiskās palīdzības pieprasījumam, kas tiek sūtīts uz Luksemburgu, ir jābūt rakstītam vienā no administratīvajām valodām, kas šajā valstī ir spēkā, proti:

  • luksemburgiešu valodā vai
  • franču valodā, vai
  • vācu valodā.
Lapa atjaunināta: 31/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.