Juridiskā palīdzība

Polija

Saturu nodrošina
Polija

Valsts tiesību akti PDF (64 Kb) pl


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Polija

Juridiskā palīdzība


*jāaizpilda obligāti

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Nosūtošās iestādes ir apgabaltiesas (sądy okręgowe).

Saņēmējas iestādes:

Tieslietu ministrija
Starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību departaments

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Tālr./Fakss: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49

E-pasts: dwmpc@ms.gov.pl

Arī rajona tiesas (sądy rejonowe) un apgabaltiesas ir saņēmējas iestādes.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Nosūtošo iestāžu teritoriālā jurisdikcija

Juridiskās palīdzības pieteikumi, kas jānosūta citai dalībvalstij, jāiesniedz apgabaltiesā, kuras jurisdikcijā atrodas pieteikuma iesniedzēja domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta.

Saņēmēju iestāžu teritoriālā jurisdikcija

Saskaņā ar 8. panta 1. punktu 2004. gada 17. decembra Likumā par tiesībām uz juridisko palīdzību civiltiesvedībā Eiropas Savienības dalībvalstīs (2005. gada Likumu Vēstnesis Nr. 10, 67. ieraksts) juridiskās palīdzības pieteikumus var iesniegt tieši tiesai, kas ir kompetenta izskatīt pieteikumu (proti, tiesai, kurā notiek vai kurā jāierosina deklaratīvā tiesvedība), vai, ja pieteikums attiecas uz juridisko palīdzību izpildes tiesvedībā, rajona tiesai, kuras jurisdikcijā atrodas izpildes vieta.

Attiecībā uz visiem juridiskās palīdzības pieteikumiem, ko Polijas tiesās iesniedz pieteikuma iesniedzēji, kuru domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citās ES dalībvalstīs, saņēmēja iestāde ar teritoriālo jurisdikciju ir Tieslietu ministrija.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieteikumu saņemšanas metodes.

Pieteikumus var iesniegt tieši nosūtošai iestādei vai nosūtīt pa pastu.

Pieteikumus var iesniegt tieši saņēmējai iestādei vai nosūtīt pa pastu.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Valodas, ko var izmantot, aizpildot pieteikumu

Nosūtošās iestādes: pieteikumam jābūt sagatavotam poļu valodā un kādā no Kopienas iestāžu oficiālajām valodām, ko atzīst ES dalībvalsts, uz kuru pieteikums jānosūta.

Saņēmējas iestādes: pieteikumam jābūt sagatavotam poļu vai angļu valodā.

Kopienas iestāžu oficiālās valodas (izņemot poļu valodu), ko atzīst Polijas saņēmējas iestādes: angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 13/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.