Juridiskā palīdzība

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Piekļuve šādu likumu tekstam: Likumam Nr. 34/2004 PDF (240 Kb) pt, datētam ar 2004. gada 29. jūliju, un Dekrētlikumam Nr. 71/2005 PDF (240 Kb) pt, datētam ar 2005. gada 17. martu (abi portugāļu valodā).


KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Portugāle

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Regula "Brisele I"


*jāaizpilda obligāti

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieteikumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa faksu vai pa pastu.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Citu ES dalībvalstu iedzīvotāji, kam nepieciešama juridiskā palīdzība lietās, kurās piekritība ir Portugāles tiesām, var nosūtīt savus pieteikumus portugāļu vai angļu valodā.

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.