Juridiskā palīdzība

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

- 90. un 91. pants Likumā Nr. 134/2010 par Civilprocesa kodeksu;

- Valdības ārkārtas rīkojums Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību, kas apstiprināts ar grozījumiem Likumā Nr. 193/2008, ar grozījumiem;

- 42. līdz 44. pants Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 80/2013 par tiesu zīmognodevām;

- Likums Nr. 51/1995 par juridisko profesiju organizāciju un īstenošanu, ar grozījumiem.


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Rumānija

Juridiskā palīdzība


*jāaizpilda obligāti

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Rumānijas nosūtītāja iestāde ir

Tieslietu ministrija, Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un komerclietās dienests (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tālr.: + 40372041077, Fakss: + 40372041079, Fakss: + 40372041084, E-pasts: ddit@just.ro

Rumānijas saņēmēja iestāde var būt

vai nu Tieslietu ministrija,

Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts

Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un krimināllietās dienests

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tālr.: + 40372041077, Fakss: + 40372041079, Fakss: + +40372041084, E-pasts: ddit@just.ro

vai Rumānijas tiesa ar attiecīgo teritoriālo / materiālo jurisdikciju

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Attiecībā uz saņēmējām iestādēm – saskaņā ar 11. pantu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, kas ar grozījumiem apstiprināts ar Likumu Nr. 193/2008, pieteikumu par valsts juridisko palīdzību iesniedz tiesai, kurai ir jurisdikcija izskatīt lietu, attiecībā uz kuru tiek lūgta palīdzība; attiecībā uz valsts palīdzību, kas pieprasīta saistībā ar sprieduma izpildi, kompetentā tiesa ir izpildes tiesa.

Ja nav iespējams noteikt kompetento tiesu, tā ir rajona tiesa, kuras jurisdikcijā ir prasītāja domicils vai dzīvesvieta.

Saskaņā ar 43. pantu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, kas ar grozījumiem apstiprināts ar Likumu Nr. 193/2008, ja pieteikuma par valsts juridisko palīdzību iesniegšanas brīdī nav iespējams noteikt kompetento tiesu, par pieteikumu lemj Bukarestes tiesa.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieteikumi ir jāiesūta pa pastu.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieteikums un pievienotie dokumenti ir jātulko rumāņu valodā un jāiesniedz šajā valodā.

Lapa atjaunināta: 14/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.