Juridiskā palīdzība

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

Valsts tiesiskais regulējums: juridiskās palīdzības akts

Likums Nr. 327/2005 par juridiskās palīdzības sniegšanu maznodrošinātām personām un ar ko groza Likumu Nr. 586/2003 par jurista profesiju un groza Likumu Nr. 455/1991 par tirdzniecisko darbību (Tirdzniecības likums), kurš grozīts ar Likumu Nr. 8/2005, ir spēkā no 2006. gada 1. janvāra.


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovākija

Juridiskā palīdzība


*jāaizpilda obligāti

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Kompetentā saņēmēja un pārsūtītāja iestāde ir Juridiskās palīdzības centrs. Pieteikumus iesniedz personīgi vai nosūta Juridiskās palīdzības centra birojam, kas apkalpo pieteikuma iesniedzēja pastāvīgās vai pagaidu dzīvesvietas teritoriju.

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Juridiskās palīdzības centrs ir kompetentā iestāde visā Slovākijas teritorijā.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieteikumus sagatavo, izmantojot obligāto veidlapu , un tos var iesniegt papīra formā, elektroniski ar uzlabotu elektronisko parakstu vai ar Centrālā publiskā administrācijas portāla starpniecību.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieteikumu iesniegšanas valoda: slovāku.

Lapa atjaunināta: 04/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.