Juridiskā palīdzība

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Saņēmēja un nosūtītāja iestāde Slovēnijā ir:

Ministrstvo za pravosodje (Tieslietu ministrija)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tālrunis: (+386) 1 369 53 42

Fakss: (+386) 1 369 57 83

E-pasts: gp.mp@gov.si

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Ģeogrāfiskie apgabali, kuros tai ir jurisdikcija:

Tieslietu ministrijai ir jurisdikcija Slovēnijas Republikas teritorijā.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Veidi, kādos tā var saņemt pieteikumus:

juridiskās palīdzības pieteikumi ir jāsūta pa pastu.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieteikuma aizpildīšanai izmantojamās valodas: slovēņu.

Lapa atjaunināta: 04/07/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.