Juridiskā palīdzība

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

Padomes direktīva 2003/8/EK (2003. gada 27. janvāris) par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos.

Tas nosaka paziņojumu sniegšanu saskaņā ar iepriekš minētā tiesību akta 14. panta 4. punktu un 21. panta 1. punktu.

Tiesību akts ir transponēts, izmantojot šādas nacionālās tiesību normas PDF (1693 Kb) sv:

Skatīt atbilstības tabulu 1. pielikumā un regulējuma tekstu 2. un 3. pielikumā. Tiesību normas stājās spēkā 2004. gada 1. novembrī.

Turklāt Zviedrija izpilda savas saistības saskaņā ar šo direktīvu, izmantojot Juridiskās palīdzības likuma (rättshjälpslagen, 1996:1619, 4. pielikums) un Juridiskās palīdzības rīkojuma (rättshjälpsförordningen, 1997:404, 5. pielikums) noteikumus; Procesuālā kodeksa (rättegångsbalken, 6. pielikums) 5. nodaļas 6. un 8. iedaļu, 33. nodaļas 9. iedaļu un 36. nodaļas 24. iedaļu; Administratīvā tiesas procesa likuma (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, 7. pielikums) 26., 50. un 52. iedaļu; Administratīvā procesa likuma (förvaltningslagen, 1986:223, 8. pielikums) 8. iedaļu; un Likuma par tiesas jautājumiem (lagen om domstolsärenden, 1996:242, 9. pielikums) 48. iedaļu.


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Zviedrija

Juridiskā palīdzība


*jāaizpilda obligāti

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas zviedru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

- Tieslietu ministrija (Justitiedepartementet)

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Nav piemērojams

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Tieslietu ministrija var pieņemt juridiskās palīdzības pieteikumu, kas iesniegts pa pastu, ar kurjeru vai pa faksu, vai atsevišķos gadījumos saskaņā ar vienošanos, izmantojot jebkurus līdzekļus.

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Pieteikumu var sagatavot gan zviedru, gan angļu valodā (skatīt Juridiskās palīdzības rīkojuma 11.c - d iedaļas).

Lapa atjaunināta: 24/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.