Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rechtsbijstand

Engeland en Wales

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Nakoming van de richtlijn inzake rechtsbijstand door het Verenigd Koninkrijk

Artikel 15 - Behandeling van verzoeken

De computersystemen van de rechtsbijstandsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk waarborgen dat verzoekers op de hoogte worden gebracht wanneer verzoeken zijn ontvangen en wanneer beslissingen over een verzoek zijn genomen.

Volledige of gedeeltelijke afwijzingen van verzoeken worden altijd gemotiveerd door de bevoegde autoriteit.

In Engeland en Wales staat er voor de meeste vormen van rechtsbijstand een rechtsmiddel open bij een onafhankelijk rechtscollege van ervaren praktijkjuristen. In Schotland bestaan er ook procedures voor toetsing van beslissingen tot weigering van rechtsbijstand in burgerlijke zaken. Alle beslissingen tot weigering van rechtsbijstand in het Verenigd Koninkrijk kunnen worden aangevochten bij de rechter.

Artikel 16 - Modelformulier

In Engeland en Wales geeft het in het kader van deze richtlijn opgestelde modelformulier de verzoeker recht op het nodige advies in de precontentieuze fase. Zoals voor elke verzoeker kan er extra informatie of een aanvullend formulier worden vereist voor vertegenwoordiging in rechte. De advocaat die het eerste advies geeft, staat de cliënt bij bij het opstellen van de extra informatie of het aanvullende formulier.

Schotland aanvaardt sinds november 2004 het modelformulier voor verzoeken om rechtsbijstand in burgerlijke zaken voor vertegenwoordiging maar is nog niet in staat maatregelen in te voeren waardoor het verzoeken om advies en bijstand in de precontentieuze fase in het kader van de richtlijn kan aanvaarden. De bestaande regeling inzake advies en bijstand maakt echter advies in de precontentieuze fase beschikbaar voor verzoekers in grensoverschrijdende zaken, ongeacht nationaliteit of woonplaats.

Net als het modelformulier in het kader van deze richtlijn, aanvaardt het Verenigd Koninkrijk uiteraard verzoeken om rechtsbijstand van personen die de aanvraagformulieren van het eigen land gebruiken in grensoverschrijdende zaken.

Slotbepalingen

In verband met artikel 18 kan volledige informatie en voorlichting inzake rechtsbijstand in het Verenigd Koninkrijk worden gevonden op de volgende websites:

Legal Services Commission for England and Wales: http://www.legalservices.gov.uk/

Legal Aid Board for Scotland: http://www.slab.org.uk/

Northern Ireland Legal Services Commission: http://www.nilsc.org.uk/

Mededeling over de uitvoering van de richtlijn inzake rechtsbijstand in het Verenigd Koninkrijk  PDF (104 Kb) en


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Engeland en Wales

Rechtsbijstand


*verplichte invoer

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Wij aanvaarden verzoeken die worden ingediend per post (inclusief via ‘Document Exchange’) of per e-mail op het hierboven vermelde adres. Wij aanvaarden ook verzoeken om spoedmaatregelen die worden ingediend door advocaten namens hun cliënten voordat het eigenlijke rechtsbijstandsverzoek in burgerlijke zaken wordt ingediend en behandeld.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

In het Engels ingevulde verzoeken worden aanvaard. Het Central Customer Services Team kan vertalingen van verzoeken of documenten verzorgen indien de ontvangende autoriteit dit wenst.

Laatste update: 15/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.