Rechtsbijstand

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Nationale wetteksten inzake rechtsbijstand:

- wet nr. 91-647 van 10 juli 1991 inzake rechtsbijstand;

- decreet nr. 2020-1717 van 28 december 2020 tot uitvoering van wet nr. 91-647 van 10 juli 1991 inzake rechtsbijstand en betreffende rechtshulp en steun voor de inschakeling van advocaten in buitengerechtelijke procedures;

- besluit van 30 december 2020 betreffende de inhoud van het formulier voor rechtsbijstandsverzoeken en de lijst van bij te voegen stukken.


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Ministerie van Justitie, dienst Toegang tot het recht en tot justitie en slachtofferhulp, Rechtsbijstandsbureau (Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle)

Kantooradres: 13, Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Frankrijk

Tel.: +33 1 70 22 74 12

E-mail: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

De aangewezen autoriteit is territoriaal bevoegd voor Europees Frankrijk en de overzeese departementen (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Guyana en Réunion) en Saint-Pierre en Miquelon.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Per post op het volgende adres:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Frankrijk

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Verzoeken mogen alleen in het Frans worden ingevuld.

Laatste update: 14/12/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.