Rechtsbijstand

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

Richtlijn 2002/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen

Dit is een mededeling overeenkomstig artikel 14, lid 4, en artikel 21, lid 1, van bovengenoemde richtlijn.

De richtlijn werd omgezet bij de volgende nationale bepalingen PDF (1693 Kb) sv:

Zie de concordantietabel in bijlage 1 en de wetgevingstekst in de bijlagen 2 en 3. De bepalingen zijn op 1 november 2004 in werking getreden.

Daarnaast komt Zweden de verplichtingen van de richtlijn na door de bepalingen van de Wet betreffende rechtsbijstand (rättshjälpslagen, 1996:1619, bijlage 4) en het Besluit betreffende rechtsbijstand (rättshjälpsförordningen, 1997:404, bijlage 5); hoofdstuk 5, secties 6 en 8, hoofdstuk 33, sectie 9 en hoofdstuk 36, sectie 24 van het Wetboek van rechtsvordering (rättegångsbalken, bijlage 6); secties 26, 50 en 52 van de Wet betreffende de administratieve rechtsvordering (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, bijlage 7); sectie 8 van de Wet betreffende de administratieve procedure (förvaltningslagen, 1986:223, bijlage 8); en sectie 48 van de wet betreffende gerechtelijke aangelegenheden (lagen om domstolsärenden, 1996:242, bijlage 9).


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Zweeds) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

- Ministerie van Justitie (Justitiedepartementet)

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Niet van toepassing.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Het ministerie van Justitie kan een verzoek om rechtsbijstand ontvangen dat is ingediend per post, koerierdienst of fax, of, op grond van een overeenkomst in een specifieke zaak, op een overeengekomen wijze.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Het verzoek kan in het Zweeds of het Engels worden ingediend (zie de secties 11c-d van het Besluit betreffende rechtsbijstand).

Laatste update: 30/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.