Pomoc prawna

Austria

Autor treści:
Austria

Prawodawstwa krajowego PDF (192 Kb) de


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Austria

Pomoc prawna


*pole musi zostać wypełnione

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Organem odpowiedzialnym za przekazywanie wniosków o przyznanie pomocy prawnej dotyczących postępowań prowadzonych w innym państwie członkowskim jest austriacki sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca ma pełnomocnika procesowego, organem odpowiedzialnym może być również sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania tego pełnomocnika.

Organem odpowiedzialnym za przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy prawnej przekazanych z innego państwa członkowskiego jest sąd austriacki, przed którym w pierwszej instancji toczy lub toczyło się postępowanie, którego wniosek dotyczy. Jeżeli postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte w Austrii, organem przyjmującym jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu pozwanego, lub Sąd Rejonowy dla Wiednia-Śródmieście (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Sposoby przekazywania wniosków do organów przyjmujących:

pocztą i faksem.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Języki w jakich można wypełniać wnioski:

niemiecki i angielski.

Ostatnia aktualizacja: 08/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.