Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Pomoc prawna

Anglia i Walia

Autor treści:
Anglia i Walia

Przestrzeganie dyrektywy w sprawie pomocy prawnej przez Zjednoczone Królestwo

Artykuł 15 – Przetwarzanie wniosków

Wnioskodawca jest informowany o przyjęciu wniosku i wszelkich decyzjach z nim związanych poprzez systemy komputerowe organów ds. pomocy prawnej w Zjednoczonym Królestwie.

W przypadku całkowitego lub częściowego odrzucenia wniosku właściwe organy zawsze uzasadniają taką decyzję.

W przypadku większości form pomocy prawnej w Anglii i Walii przysługuje prawo do odwołania do niezależnego panelu doświadczonych prawników prowadzących prywatną praktykę. Również w Szkocji istnieją procedury odwołania od decyzji o odrzuceniu wniosku o pomoc prawną w sprawach cywilnych. Wszystkie decyzje o odmowie pomocy prawnej wydane w Zjednoczonym Królestwie podlegają kontroli sądowej.

Artykuł 16 – Formularz standardowy

W Anglii i Walii formularz standardowy określony w wyżej wymienionej dyrektywie upoważnia wnioskodawcę do wszelkiej wymaganej pomocy prawnej poprzedzającej postępowanie sądowe. Każdy wnioskodawca może zostać poproszony o podanie dalszych informacji lub wypełnienie kolejnych formularzy w celu umożliwienia zastępstwa prawnego. Prawnik udzielający wstępnej porady prawnej pomaga następnie klientowi w przygotowaniu wszelkich dalszych wymaganych informacji lub formularzy.

Szkocja przyjmuje standardowe formularze wniosków o zastępstwo prawne w sprawach cywilnych od listopada 2004 r., nie jest jednak jeszcze przygotowana na przyjmowanie wniosków o doradztwo i pomoc poprzedzające postępowanie sądowe zgodnie z wyżej wspomnianą dyrektywą. Mimo to istniejące programy doradztwa i pomocy umożliwiają otrzymanie pomocy poprzedzającej postępowanie sądowe wnioskodawcom z terenów przygranicznych bez względu na narodowość lub miejsce zamieszkania.

W sprawach transgranicznych Zjednoczone Królestwo oczywiście przyjmuje również, oprócz formularza standardowego określonego w wyżej wspomnianej dyrektywie, wnioski o pomoc prawną od osób korzystających z formularzy krajowych.

Postanowienia końcowe

Informacje i wskazówki, o których mowa w art. 18, dotyczące pomocy prawnej w Zjednoczonym Królestwie można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Komisji Ds. Usług Prawnych w Anglii i Walii (Legal Services Commission for England and Wales) – http://www.legalservices.gov.uk/

Szkockiej Rady ds. Pomocy Prawnej (Legal Aid Board for Scotland): http://www.slab.org.uk/

Komisji ds. Usług Prawnych w Irlandii Północnej (Northern Ireland Legal Services Commission): http://www.nilsc.org.uk/

Nota dotycząca transpozycji dyrektywy o pomocy prawnej do prawa krajowego Zjednoczonego Królestwa  PDF (104 Kb) en


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski można wysyłać pocztą (również za pomocą usługi Document Exchange) lub pocztą elektroniczną na podany wyżej adres. Zanim właściwy wniosek o pomoc prawną w sprawach cywilnych zostanie złożony i rozpatrzony, prawnicy mogą zwrócić się o podjęcie pilnych działań w imieniu klientów.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski należy składać w języku angielskim. Centralny zespół obsługi klienta (Central Customer Services Team) może zadbać o tłumaczenie wniosków lub dokumentów, jeżeli wymaga tego organ otrzymujący.

Ostatnia aktualizacja: 15/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.