Pomoc prawna

Estonia

Autor treści:
Estonia

Dyrektywa Rady 2003/8/WE została wprowadzona do estońskiego porządku prawnego ustawą o państwowej pomocy prawnej, która weszła w życie w dniu 1 marca 2005 r.


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Przesłanki wniesienia wniosku o przyznanie państwowej pomocy prawnej zostały określone w art. 10 tej ustawy.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Pisemne wnioski o przyznanie państwowej pomocy prawnej należy kierować do właściwego sądu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz we wszystkich sądach i kancelariach prawnych.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski o przyznanie państwowej pomocy prawnej należy sporządzać w języku estońskim. Wnioski mogą być również wnoszone w języku angielskim, jeżeli o pomoc prawną wnioskuje osoba fizyczna przebywająca w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej bądź obywatel lub osoba prawna z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Wnioski wniesione do sądu w innych językach zwraca się wnioskodawcy.

Ostatnia aktualizacja: 29/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.