Pomoc prawna

Francja

Autor treści:
Francja

Krajowymi aktami prawnymi dotyczącymi pomocy prawnej są:

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (ustawa o pomocy prawnej);

Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (dekret w sprawie wykonania ustawy o pomocy prawnej oraz w sprawie pomocy w zakresie kosztów postępowania i pomocy adwokackiej w postępowaniach pozasądowych);

Arrêté du 30 décembre 2020 relatif au contenu du formulaire de demande d'aide juridictionnelle et à la liste des pièces à y joindre (zarządzenie określające treść formularza wniosku o pomoc prawną oraz wykaz dokumentów, które należy do niego załączyć).


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości i Pomocy Ofiarom, Biuro ds. Pomocy Prawnej (Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle)

Adres: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Francja

Telefon: +33 1 70 22 74 12

E-Mail: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa tych organów obejmuje Francję kontynentalną, departamenty zamorskie (Gwadelupa, Martynika, Majotta, Gujana i wyspa Reunion) oraz Saint Pierre i Miquelon.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Przesyłki pocztowe należy kierować do:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości i Pomocy Ofiarom, Biuro ds. Pomocy Prawnej

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Francja

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski należy sporządzać wyłącznie w języku francuskim.

Ostatnia aktualizacja: 15/12/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.