Pomoc prawna

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Prawodawstwa krajowego PDF (79 Kb) de


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Niemcy

Pomoc prawna


*pole musi zostać wypełnione

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Za wnioski wychodzące odpowiada sąd rejonowy właściwy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu wnioskodawcy. Rządy krajów związkowych mogą przekazać obowiązki sądu wezwanego obejmujące kilka rejonów jednemu sądowi rejonowemu w drodze rozporządzenia z mocą ustawy. W Nadrenii Północnej-Westfalii do celów przyjmowania i przekazywania wniosków osób fizycznych o transgraniczną pomoc prawną (Prozesskostenhilfe) i do celów przekazywania wniosków o transgraniczne usługi doradcze (Beratungshilfe) właściwe są sądy rejonowe mające siedzibę w miejscu statutowej siedziby sądu krajowego (Landgericht).

Zgodnie z § 21 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy w sprawie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych w stosunkach z innymi państwami (Auslandsunterhaltsgesetz – AUG) organem przekazującym wniosek o skorzystanie z transgranicznej pomocy prawnej w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych jest sąd rejonowy właściwy dla okręgu sądu apelacyjnego, w którego okręgu znajduje się miejsce zwykłego pobytu wnioskodawcy.

Adres pocztowy powinien, w miarę możliwości, zawierać przede wszystkim kod pocztowy i miejscowość (tzw. Großkundenadresse), a w pozostałych przypadkach – lub dodatkowo – numer skrytki pocztowej. Na przesyłkach listowych należy podać przede wszystkim kod pocztowy i miejscowość lub numer skrytki pocztowej. Przesyłki ekspresowe i paczki (w tym paczki małej wielkości) powinny zawierać dokładny adres z numerem domu.

Do rozpatrzenia wpływających wniosków o przyznanie transgranicznej pomocy prawnej właściwy jest sąd, przed którym toczy się postępowanie, lub sąd, który ma orzeczenie wykonać.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Dostępne są następujące metody komunikacji:

Przyjmowanie i przekazywanie wniosków: poczta lub prywatne usługi kurierskie, faks.

Komunikacja nieoficjalna: telefon i poczta elektroniczna, o ile podano adres e-mail.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Język niemiecki

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.