Pomoc prawna

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Ministère de la Justice

Adres siedziby: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Nie dotyczy

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski o pomoc prawną przyjmowane są pocztą pod adresem Ministerstwa Sprawiedliwości, L-2934 Luxembourg. W sprawach niecierpiących zwłoki wnioski można przekazywać faksem pod numery:

  • (352) 22 52 96 lub
  • (352) 26 68 48 61

Po przekazaniu faksem wniosku o pomoc prawną należy jak najszybciej wysłać pocztą jego oryginał.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski o pomoc prawną w Luksemburgu należy wypełniać w jednym z wymienionych poniżej języków urzędowych:

  • luksemburski,
  • francuski,
  • niemiecki.
Ostatnia aktualizacja: 03/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.