Pomoc prawna

Polska

Autor treści:
Polska

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Organami przekazującymi są sądy okręgowe.

Organy przyjmujące:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel/Faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Organami przyjmującymi są również sądy rejonowe i sądy okręgowe.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa organów przekazujących wnioski:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy, który ma być przekazany do innego państwa

członkowskiego, składa się do tego sądu okręgowego, w którego obszarze właściwości

(okręgu) wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

 

Właściwość miejscowa organów przyjmujących wnioski:

Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w

sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2005 r. nr 10,

poz.67), wniosek o przyznanie prawa pomocy można składać bezpośrednio do sądu

właściwego do rozpoznania wniosku, tj. sądu, w którym ma być wszczęte lub w którym jest

prowadzone postępowanie rozpoznawcze, a jeżeli wniosek dotyczy przyznania prawa pomocy w

postępowaniu wykonawczym lub egzekucyjnym – w sądzie rejonowym, w którego obszarze

właściwości jest lub ma być wykonane orzeczenie lub prowadzona egzekucja.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako organ przyjmujący, jest właściwe miejscowo w odniesieniu

do wszystkich wniosków o przyznanie prawa pomocy kierowanych do polskich sądów przez

wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w innych państwach

członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Środki odbioru wniosków

Wnioski mogą być składane bezpośrednio w organie przekazującym lub drogą pocztową.

Wnioski mogą być składane bezpośrednio w organie przyjmującym lub drogą pocztową.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Języki, które mogą być użyte do sporządzenia wniosku

Organy przekazujące: Wniosek należy sporządzić w języku polskim oraz w języku urzędowym instytucji wspólnotowych akceptowanym przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, do którego wniosek ma być przekazany.

Organy przyjmujące: Wniosek należy sporządzić w języku polskim albo w języku angielskim.

Języki urzędowe instytucji wspólnotowych, inne niż język polski, akceptowane przez polski organ przyjmujący: język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 13/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.