Pomoc prawna

Polska

Autor treści:
Polska

Prawodawstwa krajowego PDF (64 Kb) pl


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Polska

Pomoc prawna


*pole musi zostać wypełnione

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Organami przekazującymi są sądy okręgowe.

Organy przyjmujące:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel/Faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Organami przyjmującymi są również sądy rejonowe i sądy okręgowe.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa organów przekazujących wnioski:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy, który ma być przekazany do innego państwa członkowskiego, składa się do tego sądu okręgowego, w którego obszarze właściwości (okręgu) wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Właściwość miejscowa organów przyjmujących wnioski:

Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich UE (tj. z dnia 21 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 284)), wniosek o przyznanie prawa pomocy można składać bezpośrednio do sądu właściwego do rozpoznania wniosku, tj. sądu, w którym ma być wszczęte lub w którym jest prowadzone postępowanie rozpoznawcze, a jeżeli wniosek dotyczy przyznania prawa pomocy w postępowaniu wykonawczym lub egzekucyjnym – w sądzie rejonowym, w którego obszarze właściwości jest lub ma być wykonane orzeczenie lub prowadzona egzekucja.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako organ przyjmujący, jest właściwe miejscowo w odniesieniu do wszystkich wniosków o przyznanie prawa pomocy kierowanych do polskich sądów przez wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Środki odbioru wniosków

Wnioski mogą być składane bezpośrednio w organie przekazującym lub drogą pocztową.

Wnioski mogą być składane bezpośrednio w organie przyjmującym lub drogą pocztową.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Języki, które mogą być użyte do sporządzenia wniosku

Organy przekazujące: Wniosek należy sporządzić w języku polskim oraz w języku urzędowym instytucji wspólnotowych akceptowanym przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, do którego wniosek ma być przekazany.

Organy przyjmujące: Wniosek należy sporządzić w języku polskim albo w języku angielskim.

Języki urzędowe instytucji wspólnotowych, inne niż język polski, akceptowane przez polski organ przyjmujący: język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 05/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.