Pomoc prawna

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

- art. 90 i art. 91 ustawy nr 134/2010 kodeks postępowania cywilnego

- nadzwyczajny dekret rządowy nr 51/2008 w sprawie publicznej pomocy prawnej, zatwierdzony ze zmianami ustawą nr 193/2008, z późniejszymi zmianami

- art. 42–44 nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 80/2013 w sprawie sądowych opłat skarbowych

- ustawa nr 51/1995 w sprawie organizacji i wykonywania zawodu adwokata, z późniejszymi zmianami


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

W Rumunii organem przekazującym jest

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Dział ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Handlowych (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Telefon: + 40372041077, Faks: + 40372041079, Faks: + 40372041084 E-mail: ddit@just.ro

W Rumunii organem otrzymującym jest

albo Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej

Dział ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Handlowych

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Telefon: + 40372041077, Faks: + 40372041079, Faks: + +40372041084 E-mail: ddit@just.ro

albo rumuński sąd właściwy miejscowo lub rzeczowo.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Co się tyczy organów przyjmujących, zgodnie z art. 11 rządowego rozporządzenia nadzwyczajnego nr 51/2008 w sprawie pomocy publicznej w sprawach cywilnych, zatwierdzonym ze zmianami ustawą nr 193/2008, z późniejszymi zmianami, wnioski o publiczną pomoc prawną składa się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, w związku z którą ta pomoc ma być przyznana; w przypadku wniosku o publiczną pomoc prawną w związku z wykonaniem wyroku sądem właściwym jest sąd właściwy do spraw egzekucji.

W przypadku gdy ustalenie sądu właściwego nie jest możliwe, właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 43 rządowego rozporządzenia nadzwyczajnego nr 51/2008 w sprawie pomocy publicznej w sprawach cywilnych, zatwierdzonym ze zmianami ustawą nr 193/2008, z późniejszymi zmianami, w przypadku gdy w chwili składania wniosku o publiczną pomoc prawną nie jest możliwe ustalenie sądu właściwego, wniosek rozpoznaje sąd okręgowy w Bukareszcie (Tribunalul București).

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski należy przesyłać pocztą.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wniosek oraz dokumenty uzasadniające wniosek należy przetłumaczyć na język rumuński i złożyć w tym języku.

Ostatnia aktualizacja: 14/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.