Pomoc prawna

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

Prawo krajowe: ustawa o pomocy prawnej

Ustawa nr 327/2005 o pomocy prawnej dla osób w trudnej sytuacji materialnej oraz zmieniająca ustawę nr 586/2003 o zawodach prawniczych i ustawę nr 455/1991 o działalności gospodarczej (ustawa o działalności gospodarczej), zmieniona ustawą nr 8/2005, obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowacja

Pomoc prawna


*pole musi zostać wypełnione

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwym organem przyjmującym i przekazującym wnioski jest Ośrodek Pomocy Prawnej. Wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Prawnej, w którego obszarze właściwości znajduje się miejsce zwykłego lub tymczasowego pobytu wnioskodawcy. Wnioski można również przesyłać drogą pocztową.

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Ośrodek Pomocy Prawnej jest organem właściwym dla całej Słowacji.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski wypełnia się na określonym formularzu i można je składać w formie papierowej, drogą elektroniczną z wykorzystaniem zaawansowanego podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem centralnego portalu administracji publicznej.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski należy składać w języku słowackim.

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.