Pomoc prawna

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Organem przyjmującym i przekazującym w Słowenii jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministrstvo za pravosodje)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386) 1 369 53 42

Faks: (+386) 1 369 57 83

E-mail:  gp.mp@gov.si

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa tego organu:

zakres właściwości Ministerstwa Sprawiedliwości obejmuje terytorium Republiki Słowenii.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Sposoby odbioru wniosków:

wnioski o przyznanie pomocy prawnej należy przesyłać pocztą.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Języki, w których można sporządzać wnioski: język słoweński.

Ostatnia aktualizacja: 04/07/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.