Pomoc prawna

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Dyrektywa Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze.

Niniejszy dokument ma na celu przekazanie informacji na podstawie art. 14 ust. 4 i art. 21 ust. 1 wspomnianej dyrektywy.

Została ona wprowadzona do krajowego porządku prawnego na podstawie następujących przepisów PDF (1693 Kb) sv:

Zob. tabela korelacji w załączniku 1 oraz tekst aktu prawnego znajdujący się w załącznikach 2 i 3. Przepisy te weszły w życie dnia 1 listopada 2004 r.

Oprócz tego Szwecja wypełnia swoje zobowiązania wynikające z dyrektywy na podstawie przepisów ustawy o pomocy prawnej (rättshjälpslagen, 1996:1619, załącznik 4) oraz rozporządzenia w sprawie pomocy prawnej (rättshjälpsförordningen, 1997:404, załącznik 5); rozdziału 5, art. 6 i 8, rozdziału 33 art. 9 i rozdziału 36 art. 24 kodeksu postępowania sądowego (rättegångsbalken, załącznik 6); art. 26, art. 50 i art. 52 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, załącznik 7); art. 8 ustawy o postępowaniu administracyjnym (förvaltningslagen, 1986:223, załącznik 8); oraz art. 48 ustawy o kwestiach sądowych (lagen om domstolsärenden, 1996:242, załącznik 9).


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Szwecja

Pomoc prawna


*pole musi zostać wypełnione

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej szwedzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

- Ministerstwo Sprawiedliwości (Justitiedepartementet)

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Nie dotyczy.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Ministerstwo Sprawiedliwości może przyjąć wniosek o pomoc prawną nadesłany pocztą, przesyłką kurierską lub faksem, albo, w następstwie ustaleń dokonanych w konkretnym przypadku, z wykorzystaniem innych środków komunikacji.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wniosek można sporządzić w języku szwedzkim lub w języku angielskim (zob. art. 11c-d szwedzkiego rozporządzenia w sprawie pomocy prawnej).

Ostatnia aktualizacja: 24/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.