Právna pomoc

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Vnútroštátne právne predpisy PDF (152 Kb) lv


GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Správa právnej pomoci sídli na adrese: Pils laukums 4, Riga, LV-1050, e-mail: jpa@jpa.gov.lv. Bezplatná telefónna informačná linka: 80001801 (informácie o službách správy právnej pomoci a o vyplňovaní formulárov)

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Územným rozsahom právomoci úradu zasielania a prijímania žiadostí, t. j. správy právnej pomoci, je Lotyšská republika.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Príslušný orgán môže byť požiadaný, aby rozhodol, či má byť rozhodnutie o poskytnutí právnej pomoci zaslané poštou alebo doručené osobne správe právnej pomoci.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosti sa môžu vyplniť v lotyštine.

Posledná aktualizácia: 26/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.